Tko je ovlaštenik poslodavca ?

Sukladno zakonskoj obvezi iz Zakona o zaštiti na radu poslodavac provođenje zaštite na radu  može prenijeti u pisanom obliku na svojega ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Stoga, ovlaštenik poslodavca je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu.

Ovlaštenik poslodavca i poslodavac moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu u skladu s procjenom rizika.

Kada zaštitu na radu provodi ovlaštenik poslodavca, poslodavac je obvezan ovlastiti ga osobito za to da:

  • radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika,
  • radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada,
  • posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati,
  • isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika,
  • u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu,
  • nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu,
  • ovlaštenik poslodavca ima pravo radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno propisanim pravilima,
  • osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu,
  • osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.

Obratite nam se s punim povjerenjem, pomoći ćemo Vam u ispunjenju vaših obveza.

Pročitajte druge zanimljivosti:

POVJERENIK RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

OBVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.