Zaštita na radu
Zaštita na radu
Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu.
Pošaljite upit
Zaštita od požara
Zaštita od požara
Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara.
Pošaljite upit
Zaštita okoliša
Zaštita okoliša
Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, spriječavanje nastanka šteta, smanjivanje šteta nanesenih okolišu te dovođenje okoliša u stanje prije nastanka štete.
Pošaljite upit
BLOWER DOOR testiranje
BLOWER DOOR testiranje
Blower door testiranje je ispitivanje zrakopropusnosti vanjske ovojnice zgrade. Važnost ispitivanja je utvrditi koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove. Koliko zraka iznutra prema van prolazi u atmosferu, odnosno izvana prema unutra.
Pošaljite upit

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu.

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, spriječavanje nastanka šteta, smanjivanje šteta nanesenih okolišu te dovođenje okoliša u stanje prije nastanka štete.

Test o zaštiti na radu

Provjerite svoje znanje o zaštiti na radu u našem testu. On će Vam pomoći da usvojite sve što ste naučili na predavanjima o zaštiti na radu ili, ukoliko ih još niste pohađali, će Vas uvesti u temu zaštite na radu.

Upit za ponudu

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte putem e-mail obrazca, a za točnu ponudu ispunite formular kako bismo Vam dali najkonkretniju ponudu u što kraćem vremenu.

zaštita na radu

Tko smo ?

Tvrtka HD usluge d.o.o. osnovana je 2007. godine u Zagrebu, te je u 100% privatnom vlasništvu.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Posjedujemo dugogodišnje iskustvo, stručni i kvalitetni kadar magistara i inženjera, brzo i uspješno posredovanje kod rješavanje svih problema vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.

zaštita na radu

Kratki video sadržaj

Jasnija slika naše profesije

Primarni ciljevi tvrtke HD usluge d.o.o. je imati zadovoljne i sretne klijente. Stoga im omogućujemo spektar djelatnosti koje su uključene u HD usluge, a to su analiza, strategija, planiranje, zakonska regulativa, zaštita na radu, kontrola, zaštita od požara, zaštita okoliša te stručno osposobljavanje.

Osim toga, sigurnost u radu je stavka koja je izuzetno bitna u svim djelatnostima.

Donacije, Pokroviteljstva, Sponzorstva

HD usluge aktivno sudjeluje u raznim manifestacijama, događanjima i pomaganjima udrugama, klubovima i organizacijama u postizanju njihovih ciljeva. Najčešći nositelji naših sponzorstava, pokroviteljstava i donacija su osobe i/ili organizacije iz područja sporta, kulture, znanosti, ekologije ili socijalnog područja.

Budite na vrijeme informirani

Izdvojene zanimljivosti

Potrebna vam je naša usluga ?

Pošaljite nam upit za ponudu

Svi poslodavci (svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava jednog ili više zaposlenika, ili osoba koja obavlja djelatnost osobnim radom i pravna osoba koja koristi rad drugih osoba) su dužni izraditi procjenu rizika, na temelju koje se primjenjuju pravila kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti te u tu svrhu osigurati sva potrebna materijalna sredstva. Obveza je imati procjenu rizika izrađenu da odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

Svi poslodavaci dužni su obavljati ispitivanja radnih prostorija u kojima se odvija proces rada na koje utječe temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, u kojim nastaje buka i vibracija, u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari, u kojima pri radu nastaju opasna zračenja, u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.
Ako posebnim propisima nije drukčije određeno, poslodavac je dužan obaviti ispitivanja radnog okoliša najmanje jednom u tri godine.

Poslodavac je dužan ispitati električne instalacije u pogledu općih ispitivanja zaštite od direktnog napona dodira, zaštite od indirektnog napona dodira, zaštite od opasnih struja kratkog spoja, zaštite od zadržavanja napona na metalnim masama, otpor izolacije i funkcionalnost instalacije. Periodički je potrebno ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine, a ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije.

Svi poslodavci, njihovi ovlaštenici i zaposlenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu, da poslove obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika, te osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi u svrhu učinkovite zaštite ugroženih požarom.
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način se mora obaviti u roku od 60 dana od zapošljavanja.

Zakonom o zaštiti na radu poslodavci su dužni obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, prije njihovog stavljanja u uporabu, poslije rekonstrukcije stroja ili prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, a najmanje jedanput u tri godine njihova korištenja glede nastalih promjena tijekom uporabe te ugrožavanja sigurnosti i zdravlja radnika.

Ovisno o prirodi procesa rada poslodavac je dužan organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti njihovu sigurnost i zdravlje (elementarne nepogode, požari, eksplozije, ispuštanje opasnih tvari u količinama iznad dopuštenih i sl.) i osposobiti osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje.
Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

Zakonom je obavezno na svakom objektu pregledati sustav gromobran koji mora biti takav da ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i propisanim zakonima i propisima. Gromobran je potrebno pregledavati jednom godišnje.

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.