Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti sa svrhom unapređenja sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, te sprječavanja rizika na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

 • Izrada procjene rizika na radu
 • Izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika
 • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Osposobljavanje odgovornih osoba za provedbu evakuacije i spašavanja
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Stručna osposobljavanja radnika
 • Izrada akata iz zaštite na radu (Pravilnici, odluke)
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje dizala
 • Ispitivanje radnog okoliša
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje instalacija za zaštitu građevine od djelovanja munje (gromobranske instalacije)
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke do 50 zaposlenih
 • Ugovorno iznajmljivanje stručnjaka zaštite na radu za tvrtke preko 50 zaposlenih
 • Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja
 • Savjetovanja iz područja zaštite na radu

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća aktivnosti sa ciljem smanjenja rizika nastanka požara, odnosno brzo gašenje požara ako do istog dođe.

Obavljamo za vas poslove iz područja zaštite od požara:

 • Osposobljavanje za početno gašenje požara
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Vođenje poslova Zaštite od požara (usluga ugovaranja Osobe odgovorne za organizaciju i provođenje mjera Zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara:

 • Godišnje ispitivanje vatrodojavnog sustava
 • Godišnje ispitivanje hidrantske mreže
 • Godišnje ispitivanje vatrootpornih vrata
 • Godišnje ispitivanje PP zaklopki (uređaj za odvod dima i topline)
 • Godišnje ispitivanje sprinkler sustava
 • Godišnje ispitivanje drencher sustava
 • Godišnje ispitivanje CO sustava i FM sustava
 • Godišnje ispitivanje sustava plinodetekcije (kotlovnice, garaže,…)
 • Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
 • Ispitivanje sigurnosnih ventila, manometara, posuda pod tlakom

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, spriječavanje nastanka šteta, smanjivanje šteta nanesenih okolišu te dovođenje okoliša u stanje prije nastanka štete.

Za naše klijente obavljamo sljedeće poslove:

 • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku iz nepokretnih izvora
 • Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
 • Usluga organizacije i operativnog vođenja Službe integralne sigurnosti (s uključenim područjima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša)
 • Obavljanje stručnih poslova izrade izvješća za Registar onečišćavanja okoliša i prijave svih onečišćenja u ROO bazu (PI-1, PI-2, PL-PPO, PI-Z …)
 • Ostale specijalistički poslovi iz područja zaštite okoliše

BLOWER DOOR TESTIRANJE

Od početka 2020. godine sve novo projektirane zgrade i kuće, a koje se nakon toga i grade moraju biti građevine gotovo nulte energije. Pored ovog noviteta, za takve građevine uvedeno je i obavezno testiranje zrakopropusnosti doma /blower door test/. Testiranje kao takvo ne treba gledati samo kao zakonsku obvezu, već kao na nešto što će biti korisno, te ga se zato preporučuje napraviti u visokoj roh bau fazi.

Blower door testiranje je ispitivanje zrakopropusnosti vanjske ovojnice zgrade. Cilj ispitivanja je utvrditi koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove, te koliko zraka iznutra prema van prolazi u atmosferu, odnosno izvana prema unutra
U kontinentalnoj Hrvatskoj ispitivanje zrakopropusnosti zgrade obavezno je za sve zgrade koje su energetskog razreda B, odnosno A u primorskoj Hrvatskoj i to prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitivanje provodimo na način da se u građevini ili dijelu građevine napravi potlak, a potom i predtlak pomoću ventilatora koji se privremeno postavi u otvor za vrata. Sustav stvara razliku tlaka unutarnjeg i vanjskog zraka, gdje se stvara razlika od otprilike 50 Pa /pascala/. Kod razlike od 50 Pa, utvrđuje se koliko zraka ulazi u građevinu ili izlazi iz građevine van, a pomoću mjernog uređaja detektiraju se izmjene zraka u ispitivanom prostoru.
Ispitivanje provodimo od trenutka kada ugradite prozore, mehaničke sustave ventilacije, vrata, parnu branu. Uređaj za mjerenje se ugrađuje u vanjska vrata i zatvara se ovojnica zgrade, zatvarate prozore, brtvite kamin i pokrećete sustav.

Stručnjak ZNR

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, obavljanje poslova zaštite na radu može ugovoriti s ovlaštenom osobom (tvrtkom), ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili ako među zaposlenima nema radnika koji ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.

Ukoliko zapošljavate više od 49 radnika, kontaktirajte nas, pomoći ćemo Vam u pronalasku optimalnog rješenja, s obzirom na zakonske zahtjeve proizašle iz Zakona o zaštiti na radu. 

Ugovornim obavljanjem poslova zaštite na radu za Vas, preuzimamo potpunu brigu i odgovornost za kvalitetno funkcioniranje i provedbu sustava zaštite na radu sukladno djelatnosti koju obavljate. Imenovat ćemo našeg stručnjaka zaštite na radu kao osobu koja će poslove obavljati na mjestima rada kod Vas, te redovito voditi evidencije.

Koordinator zaštite na radu - I

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator – I je dužan:

 • Koordinirati primjenu načela zaštite na radu
 • Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove.
 • Izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe

Koordinator zaštite na radu - II

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator – II – dužan je:

Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:

 • Kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada
 • Kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu

Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

 • Dosljedno primjenjuju načelo zaštite na radu
 • Izvode radove u skladu s planom izvođenja radova

Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu

Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem spriječavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika

Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti

Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Vještačenje

Vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku za sigurnost i zaštitu na radu, zaštitu od požara i eksplozija, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.

Vještak je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.

Izvodimo sve vrste vještačenja u područjima zaštite na radu, zaštite  od požara i eksplozija.