Poslovi zaštite na radu

Poslovi zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu su:

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
 • sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
 • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju
 • djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca
 • suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija
 • sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca
 • ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca.

Poslovi zaštite na radu, pod uvjetima propisanima Zakonom o zaštiti na radu, obavlja poslodavac, stručnjak zaštite na radu, odnosno ovlaštena osoba.

Pročitajte druge zanimljivosti:

OBVEZE POSLODAVCA – ZAKON O RADU

TKO JE OVLAŠTENIK POSLODAVCA ?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.