Evakuacija i spašavanje

Evakuacija i spašavanje, određena je člankom 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Poslodavac je obvezan broj radnika, te njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara, evakuacija i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

Evakuacija i spašavanje – obveze poslodavca:

  • odmah obavijestiti radnike o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječio ili umanjio rizik za život i zdravlje
  • poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napuštanju mjesta rada i upućivanju na sigurno mjesto
  • organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Evakuacija i spašavanje obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

Evakuacija i spašavanje koja se provodi prema odredbama zakona o Zaštiti na radu odnosno Zakona o zaštiti od požara, radnik koji postupa u skladu s propisanim odredbama, zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupao namjerno ili s krajnjom nepažnjom.

Sukladno obvezi u vezi sa zaštitom od požara, evakuacija i spašavanje, obveza je poslodavca te ju je potrebno provoditi kroz zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom u skladu s provedbenim propisom i pravilima zaštite na radu.

Evakuacija i spašavanje prema odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, i 118/14, 94/18 i 96/18), je obveza poslodavca koji treba poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Ispunjavanje navedenih obveza koje uključuju i izradu plana evakuacije i spašavanja i mjere spašavanja radnika, poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine, broj 116/11), Pravilnik o planu zaštite od požara (Narodne novine, broj 51/12), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (Narodne novine, broj 51/12), Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine, br. 29/13 i 87/15), Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (Narodne novine, broj 141/11), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine, br.  35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine, broj 61/94).

Navedenim propisima i dokumentacijom koja se izrađuje na temelju njih, obuhvaćeni su i sadržaji koji uređuju zaštitu i spašavanje te u vezi plana evakuacije i spašavanja za građevinu, poslovni prostor i sl., pa je potrebno obaviti uvid u izrađenu dokumentaciju, te iz nje izdvojiti sadržaje o zaštiti i spašavanju koji će se kao plan evakuacije i spašavanja primjenjivati u građevini, tj. poslovnom prostoru. Navedeni sadržaji trebali bi se sastojati od tekstualnog dijela i grafičkih priloga, uključujući i oznake za putove evakuacije.

Pročitajte više:

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

OBVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.