Znakovi sigurnosti

Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu.
Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.
Sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosnim znakovima (NN, 91/15., 102/15. i 61/16.), poslodavac mora osigurati postavljanje znakova sigurnosti na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili dovoljno smanjiti osnovnim pravilima zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.

Pri postavljanju znakova sigurnosti poslodavac mora uzeti u obzir procjenu rizika pri određenim poslovima i u određenom okolišu, te osigurati da su postavljeni na zahtijevanom mjestu.
Poslodavac mora znakove koji se odnose na cestovni, željeznički, unutarnji vodeni i zračni prijevoz postaviti svuda gdje je to potrebno.

Vrste znakova sigurnosti

 • znak za zabranu – zabranjuje postupanje (aktivnosti) koje bi moglo izazvati ili prouzročiti rizik;
 • znak upozorenja – znak koji upozorava na opasnost;
 • znak za obvezno postupanje – propisuje određeno postupanje;
 • izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć – daje informacije o izlazima u slučaju nužde ili sredstvima i opremi za pružanje prve pomoći odnosno spašavanje;
 • znak obavijesti – znak koji daje informacije;
 • natpis – daje specifične informacije kombinacijom geometrijskog oblika, boja, simbola ili piktograma i koji je vidljiv ako ga se osvijetli svjetlošću određene jakosti;
 • dopunski natpis – znak koji daje dopunske informacije;
 • sigurnosna boja – boja koja ima točno određeno značenje;
 • simbol ili piktogram – lik koji opisuje stanje ili propisuje određeno postupanje, a upotrebljava se na natpisu ili osvijetljenoj površini;
 • svjetlosni znak – daje naprava izrađena od prozirnih ili propusnih materijala, koji se osvijetli s unutarnje strane ili straga, tako da ostavljaju dojam osvijetljene površine;
 • zvučni signal – šifrirani zvuk koji stvara naprava izrađena za tu namjenu, bez uporabe ljudskog ili umjetnog glasa;
 • govorna komunikacija – unaprijed dogovorena govorna poruka priopćena ljudskim ili umjetnim glasom;
 • ručni signal – pomicanje odnosno položaj ruku ili šaka u šifriranom obliku za navođenje osoba koje izvode manevre, koji predstavljaju rizik za radnike.

Pročitajte druge zanimljivosti:

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.