Zapošljavanje maloljetnika

Zaštitu, prava i zapošljavanje maloljetnika regulira Zakon o radu. Prema Zakonu o radu osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija od 15, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije se zaposliti.
Međutim, postoje okolnosti u kojima i maloljetnik može biti poslovno sposoban tj. sklopiti ugovor o radu.
Tako ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika s 15 godina i starijeg od 15 godina za sklapanje određenog ugovora o radu, osim maloljetnika koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, maloljetnik je poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje toga ugovora te za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz toga ugovora ili u vezi s tim ugovorom.


Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Zato poslodavac mora prije zapošljavanja maloljetnika utvrditi njegovu zdravstvenu sposobnost za poslove na kojima može raditi prema Pravilniku o poslovima na
kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, 89/15.)
i Pravilniku o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN, 62/10.).
Ako maloljetnik, njegov roditelj, odnosno skrbnik, radničko vijeće ili sindikat posumnjaju da poslovi koje obavlja maloljetnik ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, mogu zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika te da u nalazu i
mišljenju ocijeni da li poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

Troškove liječničkog pregleda te nalaza i mišljenja snosi poslodavac.
Ako iz nalaza i mišljenja liječnika proizlazi da poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, poslodavac je dužan maloljetniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova
nema, može mu otkazati na način i pod uvjetima propisanima Zakonom o radu.


Zakon o zaštiti na radu propisuje posebnu zaštitu za maloljetnika radi očuvanja njegovog nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvoja.
Tako maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i koji ispunjava ostale propisane uvjete.


Radi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu maloljetnika, poslodavac je obvezan: prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena radi uklanjanja rizika za sigurnost i zdravlje, osigurati druge odgovarajuće poslove, odnosno mjesto rada, ako prilagodbe nisu izvedive, odnosno opravdane
osigurati primjenu ostalih pravila zaštite na radu, u skladu s posebnim propisom.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.