Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu

Prema Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, ovlaštena osoba obvezna je osigurati izobrazbu i stalno stručno usavršavanje svojih stručnjaka zaštite na radu na jedan od sljedećih načina:

1. temeljem izrađenih godišnjih planova izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja najmanje jednom u godinu dana za svakog stručnjaka zaštite na radu, ili

2. putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama Ministarstva, najmanje jednom u pet godina za svakog stručnjaka zaštite na radu.

Nositelji ovlaštenja izuzeti su od obveze izobrazbe i stalno stručno usavršavanje iz stavka 1. navedenog članka ako na poziv Ministarstva jednom u pet godina izrade pisani rad iz područja zaštite na radu, u skladu s područjem za koje je dobiveno ovlaštenje.

Planove izobrazbe i stalno stručno usavršavanje iz članka 10. stavka 1. točke 1. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ovlaštene osobe provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; ustanovama za obrazovanje odraslih; javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva; udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja, stručnjacima iz pojedinih područja i sl.

Obrazovni suradnici svoje planove i programe izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanju moraju dostaviti Ministarstvu najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a planove i programe Ministarstvo objavljuje u Registru osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu.

Zapise o provedenoj izobrazbi i stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu ovlaštene osobe, obrazovni suradnici dostavljaju Ministarstvu najkasnije osam dana od dana završetka izobrazbe odnosno usavršavanja.

Povjerenstvo Ministarstva iz članka 16. Pravilnika tijekom nadzora ovlaštene osobe i revizije danog ovlaštenja ocjenjuje prikladnost godišnjih planova izobrazbe i usavršavanja te njihovu provedbu u odnosu na opseg dobivenog ovlaštenja i zaključke iz nalaza nad radom ovlaštene osobe.

Kada se stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih u ovlaštenim osobama provodi putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama Ministarstva, iz članka 10. stavka 1. točke 2. Pravilnika, isto se prijavljuje Ministarstvu elektronički putem Registra.

Nositelj ovlaštenja obvezan je pisani rad s područja zaštite na radu, iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika, dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem, na poziv i u skladu s uputama Ministarstva, najmanje 15 dana prije roka određenog za pregled pisanog rada.

Ministarstvo putem Registra obavještava nositelja ovlaštenja o nazivu pisanog rada te imenuje osobu za pregled pisanog rada iz sastava Povjerenstva za nadzor nad radom ovlaštene osobe ili sa liste članova Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Kada osoba za pregled pisanog rada iz stavka 2. članka pregledom utvrdi da postoje određeni nedostaci u pisanom radu, pozvati će nositelja ovlaštenja elektroničkim putem na otklanjanje nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje.

Pisani rad iz područja zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti na službenoj stranici Ministarstva.

Troškove u vezi pregleda pisanog rada iz stavka 2. članka snosi Ministarstvo, te osobi imenovanoj za pregled pisanog rada pripada naknada za rad na temelju odluke koju donosi ministar.

Pročitajte više: NOVI PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.