Rok za čuvanje zapisnika o osposobljavanju za rad na siguran način (obrazac ZOS)

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) poslodavac je obvezan voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu s navedenim Zakonom i drugim propisima o zaštiti na radu.

Iako Zakonom o zaštiti na radu nije propisan rok čuvanja dokumentacije iz zaštite na radu, čuvanje dokumentacije se uređuje u skladu s drugim propisima.

Čuvanje, uporaba i obrada arhivskog gradiva propisani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18). Prema navedenom Zakonu sve pravne i fizičke osobe, odnosno, stvaratelji i imatelji gradiva dužni su izraditi interni akt pod nazivom Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. Navedeni Pravilnik propisuje rokove čuvanja dokumentacije imatelja i stvaratelja.

Obzirom da Zapisnik o osposobljavanju radnika za rad na siguran način pripada osobnoj kadrovskoj dokumentaciji radnika, preporuka je ministarstva da se ta građa (dokument) čuva trajno, naravno ako internim aktom nije propisano drugačije.

Preporuka ministarstva je da se internim aktom regulira postupak zaprimanja, čuvanja i uništavanja te popis dokumenata iz područja zaštite na radu s rokovima njihova čuvanja u skladu s propisanim obvezama i poslovanjem poslodavca. Napominjemo da se pri tome vodi računa o važnosti dokumentacije te mogućih posljedica koje mogu nastupiti i nekoliko godina nakon dana izrade određene dokumentacije.

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.