Poslovi s posebnim uvjetima rada – obveze poslodavaca

Poslovi s posebnim uvjetima rada regulirani su temeljem članka 36. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) , a odnosi se na poslove pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima, osim uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o radu, obvezno mora ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost.

Poslovi s posebnim uvjetima rada  koje obavljaju učenici tijekom praktične nastave, obvezno moraju ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost.

Poslovi s posebnim uvjetima rada  radnik i učenik pri radu moraju ispunjavati posebne uvjete radi prevencije nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti, ozljeđivanja drugih osoba i oštećenja materijalnih dobara.

Poseban propis koji definira poslove s posebnim uvjetima rada kao i posebne uvjete u tom smislu je Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984).

Poslovi s posebnim uvjetima rada  su poslovi kod kojih, uz sve primijenjene mjere zaštite na radu, postoji povećan rizik od ozljeda na radu, ozljeđivanja drugih osoba, oštećenja materijalnih dobara i pojave profesionalnih bolesti zbog  izloženosti štetnostima i naporima

Popis poslova s posebnim uvjetima rada te dinamika zdravstvenih pregleda određena su zasebnim propisom kroz Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984). .

Poslovi s posebnim uvjetima rada u smislu odredaba Pravilnika smatra se i školovanje za poslove na kojima u dijelu praktične nastave, uz sve primijenjene mjere zaštite na radu, postoji povećan rizik od ozljeda na radu, ozljeđivanja drugih osoba, oštećenja materijalnih dobara i pojave profesionalnih bolesti zbog  izloženosti štetnostima i naporima.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su i oni poslovi na koje poslodavac ne smije zaposliti osobu mlađu od 18 godina, osim u slučajevima kada je to propisano posebnim propisima.

Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) članak 36. poslodavac je dužan osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, upućuje na pregled specijalistu medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o naravi ili vrsti poslova i drugim okolnostima od  utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova i mogućeg utjecaja štetnosti s mjesta rada na zdravlje radnika. Riječ je o prethodnom zdravstvenom (liječničkom) pregledu koji se obavlja prije samog zapošljavanja.

Poslovi s posebnim uvjetima rada prema Zakonu o zaštiti na radu, člankom 36. poslodavac je obvezan radnika ponovno uputiti (odnosno periodički upućivati) na pregled prije isteka roka utvrđenog posebnim propisom sukladno Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984).

Zdravstvenu sposobnost  za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada  utvrđuje specijalist medicine rada/medicine rada i sporta. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se zdravstvenim pregledima sukladno pravilima struke medicine rada i odredbama Pravilnika.

U donošenju ocjene o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada kod kojih se ocjenjuje i psihološka sposobnost, sudjeluje i psiholog.

Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984), člankom 3. Propisani su poslovi s posebnim uvjetima:

 1. rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
 1. rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, grejderi, utovarivači, bageri, buldožeri, strojevi za sabijanje tla i dr.)
 2. rukovanje uređajima na postrojenjima za dobivanje i preradu sirove nafte i plina
 3. rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima
 4. upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon
 5. poslovi signalista (vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicama, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnosti i dr.)
 6. rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova
 7. ronilački poslovi
 8. rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova
 9. montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima
 10. podizanje skela i postavljanje oplata i ograda pri izvođenju građevinskih radova
 11. izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom
 12. punjenje i paljenje mina
 13. poslovi vatrogasaca
 14. čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem
 15. poslovi koji tijekom pretežnog dijela punog radnog vremena zahtijevaju teško fizičko naprezanje (manipulacija teretom težim od 25 kg za muškarce ili 15 kg za žene) i poslovi koji se obavljaju u nefiziološkom ili prisilnom položaju tijela
 16. poslovi koji se izvode na visini višoj od 3 m ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti opasnost od pada radnika s mjesta rada
 17. poslovi kod kojih je radnik tijekom pretežnog dijela punog radnog vremena izložen fizikalnim ili kemijskim štetnostima, i to: nepovoljnoj mikroklimi, buci, vibracijama i potresanjima, povišenom atmosferskom tlaku, ionizacijskom zračenju, neionizacijskom zračenju, nefibrinogenim prašinama, fibrinogenim prašinama, organskim prašinama, parama, dimovima ili prašinama olova, žive, kroma, nikla, mangana, arsena, fosfora, kiselinama ili lužinama, parama nafte i derivata nafte, halogenim derivatima ugljikovodika, vinilklorid monomeru, benzenu i homolozima, nitro i amino derivatima benzena, umjetnim smolama i plastičnim masama, pesticidima, umjetnim gnojivima i biološkim agensima
 18. poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada prema važećim odredbama posebnih propisa (npr. poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.).
   

Poslodavac može zbog izvanrednih okolnosti uz navedene preglede uputiti radnika i na  kontrolni i izvanredni pregle

Poslodavac ne smije dozvoliti radniku obavljati poslove s posebnim uvjetima rada ukoliko ga ne uputi na pregled u rokovima u kojem je to bio obvezan učiniti ili ako radnik odbije pristupiti pregledu na koji ga je poslodavac uputio.

Upućivanje na liječnički pregled vrši se na temelju propisane UPUTNICE –  RA-1  izdane od strane poslodavca, temeljen koje se obavlja liječnički pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Važno je napomenuti da kod troškova vezanih za liječničke preglede:

 • ako poslodavac osobu koju planira rasporediti na poslove s posebnim uvjetima rada uputi na pregled specijalsti medicine rada prije datuma prijave – zapošljavanja, troškove takvog pregleda snosi poslodavac, ali je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na temelju zahtjeva (i dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev) obvezan poslodavcu refundirati navedeni iznos u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat, pod uvjetom da je poslodavac zaposlio radnika (dakle radi se o  prethodnom zdravstvenom pregledu, prije zapošljavanja)
 • ako poslodavac upućuje radnika na pregled prije isteka važećih liječničkih svjedodžbi, onda troškove takvih pregleda izravno snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO, (dakle radi se o periodičnom zdravstvenom pregledu, temeljem propisanih rokova).

Obratite nam se s povjerenjem, pomoći ćemo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte druge zaninljivosti:

RAD PRI VISOKIM LJETNIM TEMPERATURAMA

IZLOŽENOST RADNIKA STATODINAMIČKIM NAPORIMA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.