Plan izvođenja radova na gradilištu, što trebate učiniti ?

Gradilište je svako mjesto rada gdje se izvode građevinski i drugi radovi prema posebnom propisu, te je za isto potrebno napraviti plan izvođenja radova.

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018), utvrđuju se mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na privremenim gradilištima.

Ako izvodite građevinske radove na:

 1. Iskopavanju
 2. Zemljanim radovima
 3. Ugradnji građevinskih materijala i proizvoda
 4. Sastavljanju i rastavljanju montažnih dijelova
 5. Preinakama ili opremanju
 6. Izmjenama
 7. Obnovama
 8. Popravcima
 9. Uklanjanju s rastavljanjem – demontažom
 10. Rušenje
 11. Redovno održavanje
 12. Povremeno i periodično održavanje – bojanje i čišćenje

Ili možda izvodite posebno opasne radove:

 1. Radovi kod kojih su radnici izloženi rizicima od zatrpavanja pod odronima zemlje u iskopima i sl. ili propadanja na sipkom ili močvarnom tlu te rizicima pada s visine, gdje je rizik naročito povećan zbog prirode posla ili korištenih postupaka ili zbog okoliša na gradilištu
 2. Radovi s opasnim kemikalijama i biološkim agensima koji posebno ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika i za koje je propisan poseban zdravstveni nadzor
 3. Radovi u području ionizirajućeg zračenja, pri kojima treba označiti kontrolirana ili nadzirana područja u skladu s posebnim propisima
 4. Radovi u blizini električnih vodova pod visokim naponom
 5. Radovi pri kojima postoji opasnost od utapanja
 6. Radovi pri kopanju, čišćenju ili popravljanju bunara, radovi pod zemljom i u tunelima
 7. Radovi pri ronjenju s uporabom zraka pod tlakom
 8. Radovi u kesonu s atmosferom stlačenog zraka
 9. Radovi s eksplozivom i u prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom
 10. Radovi na sastavljanju ili rastavljanju teških montažnih dijelova i/ili sklopova

Sukladno istom potrebno je sačiniti PLAN IZVOĐENJA RADOVA!

PLANA IZVOĐENJA RADOVA SADRŽAVA:

 1. Određivanje granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje) – opis i shema
 2. Popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova
 3. Plan izvođenja radova čine pravila zaštite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu, uključujući mjere zaštite na radu za posebno opasne radove koji se izvode odnosno koji će se izvoditi na gradilištu te zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu
 4. Postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge, pri čemu je potrebno definirati tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s općim načelima prevencije te minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati
 5. Plan izvođenja radova sadržava potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja radova te popis opasnih kemikalija koje će se koristiti na gradilišu
 6. Vremenski plan izvođenja radova
 7. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
 8. Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na radu na gradilištu.

Pročitajte više:

OBVEZE POSLODAVCA ZA RAD STRANIH RADNIKA NA GRADILIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ

UPUTE ZA RAD KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA

RAD PRI VISOKIM LJETNIM TEMPERATURAMA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.