Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika

Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika, uzimajući u obzir odredbu članka 3. stavka 1. točke 11. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je definiran pojam „osobe na radu“ , koja je, pored ostalih osoba, i osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom, te imajući u vidu odredbu članka 4. stavka 4. Zakona po kojoj se obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako Zakonom nije drukčije propisano, može se zaključiti sljedeće:

Radnik kojeg Agencija za privremeno zapošljavanje (dalje u tekstu: Agencija) ustupa korisniku, tj. drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova na temelju ugovora o ustupanju radnika sukladno članku 45. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i s kojim Agencija ima sklopljen ugovor radu za privremeno obavljanje poslova sastavljen prema članku 46. Zakona o radu, predstavlja osobu na radu u skladu s posebnim propisom (Zakonom o radu) na koju se primjenjuju sve odredbe Zakona vezane za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (članci 27., 28. i 30. Zakona).

To u konačnici znači da osposobljavanje radnika za rad na siguran način obavlja korisnik temeljem svoje procjene rizika i na način propisan Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj  112/14), po kojim odredbama zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti radnika potpisuje, pored ostalih, neposredni rukovoditelj korisnika kod kojeg ustupljeni radnik obavlja poslove.

Odredba članka 49. stavak 2. Zakona o radu stavlja obvezu Agenciji osposobljavanje ustupljenog radnika prema propisima zaštite na radu, osim ako ugovorom o ustupanju radnika nije ugovoreno da osposobljavanje izvrši korisnik.

Međutim, radi učinkovitosti provedbe zaštite na radu i mogućnostima praktične realizacije, osposobljavanje, uzimajući u obzir odredbu članka 50. stavak 1. Zakona o radu po kojoj se korisnik smatra poslodavcem u smislu primjene propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu, mišljenja smo da je neophodno da se sva pitanja provođenja postupka osposobljavanja radnika za rad na siguran način utvrde ugovorom o ustupanju radnika između Agencije i korisnika te da bi taj postupak trebao provesti prvenstveno korisnik, kako i proizlazi iz Zakona i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Pored navedenog, tim ugovorom poželjno je utvrditi sve dionike u postupku ocjenjivanja (osposobljavanje) kao i ostala pitanja vezana na zahtjeve za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (provjera i ocjena stručne i zdravstvene sposobnosti).

Ne postoje zapreke da u postupku osposobljavanja radnika za rad na siguran način (ovisno o ugovoru o ustupanju) sudjeluje i stručnjak zaštite na radu Agencije (kada Agencije u svom sastavu imaju stručnjake zaštite na radu), kao i da se stručnjak zaštite na radu Agencije, u koordinaciji sa stručnjakom zaštite na radu korisnika usluga, obavlja određene poslove unutrašnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu na mjestima rada na kojima obavljaju poslove ustupljeni radnici Agencije.

Naime, prethodno navedeno na određeni način proizlazi iz odredbe članka 51. stavak 3. Zakona o radu, kojom je utvrđeno da ako ustupljeni radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom kod korisnika, naknadu štete može potraživati od Agencije ili korisnika u skladu s propisima obveznog prava, što ukazuje na solidarnu odgovornost za provedbu zaštite na radu između korisnika i Agencije.

Što se tiče obveze poslodavca prema učenicima i studentima na praksi, a vezano uz zaštitu na radu, navedeni sudionici također spadaju u kategoriju osoba na radu, te se na iste primjenjuju sve odredbe Zakona i svih podzakonskih akata koji su doneseni ili preuzeti na temelju toga Zakona, te time i osposobljavanje.

Kada se radi o određivanju broja stručnjaka zaštite na radu u ovisnosti o broju radnika, mišljenja smo da se broj ustupljenih radnika treba pribrojiti broju radnika kod korisnika u smislu određivanja ukupnog broja stručnjaka zaštite na radu kod korisnika, upravo iz razloga, kako je već navedeno, što se korisnik u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi toga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Agencija je dužna odrediti i provesti način obavljanja poslova zaštite na radu temeljem broja svojih radnika koje ne ustupa drugim poslodavcima i prema utvrđenim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti Agencije, u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br.  112/14, 43/15, 72/15 i 140/15).

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.