Zaštita od požara – osposobljavanje

Zaštita od požara, Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N., br. 61/94.), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama i stručnim službama moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Program osposobljavanja radnika za zaštitu od požara sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.

Osobi koja završi program, izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. 

Ako poslodavac ne osposobi sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje mogu poduzeti mjere ili provesti postupke, biti će prekršajno kažnjen po;

Članak 61. Zakona o zaštiti od požara:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar (članak 8. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 62. Zakona o zaštiti od požara:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

– koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru (članak 11. stavak 2.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne pristupi otklanjanju neposredne opasnosti, odnosno gašenju požara ili o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju ili Državni centar za sustav 112, odnosno ne postupi prema planu zaštite od požara (članak 18. stavak 1. i 2.).

Obratite nam se s povjerenjem!

Pročitajte druge zanimljivosti:

EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE

GROMOBRAN – ZAŠTITA OD MUNJE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.