Odbor za zaštitu na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor za zaštitu na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu.

Odbor za zaštitu na radu je obvezan osnovati i poslodavac koji zapošljava manje od 50 radnika ako je to propisano posebnim zakonom ili drugim propisom.

Odbor za zaštitu na radu čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca, specijalist medicine rada izabran u skladu s posebnim propisom te povjerenik radnika za zaštitu na radu ili njihov koordinator.

Predsjednik odbora je poslodavac ili njegov ovlaštenik, a o imenovanju članova odbora za zaštitu na radu poslodavac donosi pisanu odluku. Radi rješavanja specifičnih problema zaštite na radu, poslodavac će u rad odbora uključiti stručnjake za pojedina područja.

Odbor za zaštitu na radu se sastaje najmanje jedanput u tri mjeseca i o svojem radu vodi zapisnik osim u slučaju smrtne, teške ozljede na mjestu rada, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili nalaza nadležnog inspektora kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, poslodavac je obvezan sazvati sjednicu u roku od dva radna dana od nastanka ozljede.

O sjednici odbora za zaštitu na radu, poslodavac obavještava nadležnog inspektora, koji može prisustvovati sjednici. Ako poslodavac sjednicu odbora ne sazove u rokovima iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, sjednicu odbora ima pravo sazvati povjerenik radnika za zaštitu na radu ili koordinator povjerenika, odnosno radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća.

Poslovi odbora za zaštitu na radu

Sa svrhom stalnog unapređivanja zaštite na radu, odbor planira i nadzire:

1) primjenu pravila zaštite na radu kod poslodavca

2) organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu

3) obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu

4) prevenciju rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

Poslovi odbora mogu se proširiti kolektivnim ugovorom i sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca.

Pročitajte druge zanimljivosti:

POSLOVI ZAŠTITE NA RADU

OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.