Obveze poslodavca za rad stranih radnika na gradilištu u Republici Hrvatskoj

Obveze poslodavca za rad stranih radnika na gradilištu u Republici Hrvatskoj možemo pratiti kroz sljedeće odredbe Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14. i 118/14., dalje u tekstu: Zakon):

Čl. 4 . st. 1. propisuje da se odredbe Zakona primjenjuju u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca.

Čl. 4. st. 2. propisuje u kojim slučajevima se odredbe Zakona ne primjenjuju.

Čl. 54. propisuje da strani radnici moraju, uz uvjete propisane posebnim propisima (npr. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika, Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj), ispunjavati i uvjete propisane odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju njega. Zatim propisuje da poslodavac koji koristi rad ustupljenog, odnosno upućenog stranog radnika je obvezan provjeriti osposobljenost iz čl. 54. st.1. Zakona.

Nadalje, čl. 62. st. 2. propisuje da je poslodavac obvezan osigurati da radniku budu dostupni:

  1. procjena rizika za mjesta rada i poslove koji se na njemu obavljaju
  2. upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju
  3. pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način
  4. pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
  5. zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša.

U čl 62. st. 3. definirana je iznimka u odnosu na čl. 62. st. 2. i propisano je da se procjena rizika, dokazi i zapisnici ne moraju nalaziti na radilištu na kojem rad traje kraće od 30 dana, ali moraju biti dostupni u roku koji odredi nadležni inspektor.

Bitno je po točkama čl. 62. st. 3. Zakona, u smislu čl. 54. Zakona, napomenuti sljedeće dopune koje proizlaze iz prakse Inspektorata rada koje se odnose na obveze poslodavca za rad stranih radnika na gradilištu u Republici Hrvatskoj:

  1. Po pitanju procjene rizika treba zadovoljiti odredbe čl. 18. Zakona i Pravilnika o izradi procjene rizika (NN br. 112/14.). Ukoliko se radi o poslodavcu koji ima poslovni nastan u drugoj državi europskog gospodarskog pojasa, procjena rizika mora odgovarati stvarnome stanju te mora biti izrađena u skladu s važećim propisima države iz koje poslodavac dolazi, ali mora biti pisana na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu.
  2. Upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju moraju biti pisane na jeziku i pismu koje strani radnik razumije.
  3. Svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN br. 112/14.). Isto tako strani radnik mora biti osposobljen, i o tome poslodavac mora posjedovati dokaz, a u skladu s propisima države iz koje radnik dolazi. Obveza je da strani radnik ponovno prođe praktični dio osposobljavanja za rad na siguran način na mjestima rada u RH što se mora dokumentirati. Sva dokumentacija vezana za osposobljavanje mora biti pisana na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu. Postoji mogućnost da strani radnik obavlja poslove bez prethodnog osposobljavanja za rad na siguran način isključivo pod nadzorom već osposobljenog radnika, ali ne duže od 60 dana.
  4. Kada govorimo o poslovima s posebnim uvjetima rada, na strane radnike također se primjenjuju odredbe Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84.), gdje se za dokazivanje stručne osposobljenosti radnika priznaju isprave izdane u državi članici europskog gospodarskog pojasa ili RH. Za dokazivanje zdravstvene sposobnosti priznaje se dokumentacija (liječničke svjedodžbe, uvjerenja, itd.) izdana u državi članici europskog gospodarskog pojasa ili RH, ali isključivo ako je navedeno za koje poslove. Dokumentacija mora biti pisana na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu.
  5. Sredstva rada moraju biti pregledavana, održavana i ispitivana te u ispravnome stanju. Kada govorimo o radnoj opremi primjenjuju se odredbe Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/16.) i Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17.). U smislu pregleda i ispitivanja radne opreme prihvaćaju se odgovarajuće isprave koje su izdane u državi članici europskog gospodarskog pojasa ili u RH, dokumentacija mora biti pisana na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu. Važno je napomenuti da ukoliko je radna oprema rastavljena te ponovno sastavljena u RH potrebno je ponovno provesti pregled i ispitivanje radne opreme od strane ovlaštene osobe.

Da zaključimo, sve propisane Zakonske i podzakonske obveze koje se odnose na radnika i obveze poslodavca po pitanju radnika u RH odnose se i na strane radnike. Što se tiče dokumentacije iz zaštite na radu, ukratko su Vam napisane informacije kako određenu propisanu obvezu zadovoljiti u odnosu na strane radnike. Dokumentacija se može čuvati tj. mora biti dostupna u fizičkome ili digitalnom obliku.

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pročitajte više:

RAD STRANIH TVRTKI U REPUBLICI HRVATSKOJ

OBVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA

PLAN IZVOĐENJA RADOVA NA GRADILIŠTU, ŠTO TREBATE UČINITI?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.