Novi pravilnik iz zaštite na radu

Sukladno odredbi članka 20. stavka 9., a u vezi članka 22. stavka 3., te članka 78. Zakona o zaštiti na radu NN 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske donijelo je novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21, kojim se propisuje:

1) osposobljavanje radnika za rad na siguran način

2) osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

3) način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja i uspostava Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu te obavljanja poslova zaštite na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika, u suradnji s poslodavcem odnosno neposrednim ovlaštenicima poslodavca kod kojeg se provodi osposobljavanje radnika.

Kod osposobljavanja stranih radnika za rad na siguran način, pisani materijali i upute, kao i sadržaj zapisnika, moraju biti za radnika sastavljeni na onom jeziku koji je stranom radniku razumljiv.

Važno je napomenuti da odredbe koje se odnose na provedbu osposobljavanja za rad na siguran ne primjenjuju se na naučnike te učenike na praksi. Njihovo osposobljavanje koje podrazumijeva  izvođenje praktične nastave te vježbi naukovanja tijekom stručnog obrazovanja osim Zakonom o zaštiti na radu NN 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18., regulirano je dodatno Zakonom o strukovnom obrazovanju NN 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18., Zakonom o obrtu NN 143/13., 127/19., 41/20., Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja NN 37/15., kao i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama NN 140/09., Sukladno iznesenim obvezama potrebno je provoditi liječnički pregledi učenika i upoznavanje učenika s pravilima i mjerama zaštite na radu.

Provedba osposobljavanja radnika prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se prema Programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na Procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine primjene načela prevencije i pravila zaštite na radu u odnosu na prisutne rizike.

Program osposobljavanja radnika sastoji se od teorijskog dijela te praćenja sigurnog načina rada radnika i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada.

Program osposobljavanja u teorijskom dijelu obuhvaća upoznavanje radnika s općim načelima prevencije, s pravilima zaštite na radu u odnosu na izvore opasnosti, štetnosti i napora na poslovima za koje se radnik osposobljava te sa pravima i obvezama radnika na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Program osposobljavanja u teorijskom dijelu provodi stručnjak zaštite na radu, a program se može provoditi i na daljinu odgovarajućim on-line metodama.

S programom osposobljavanja praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada isti  može se započeti tek nakon završetka teorijskog dijela.

Program osposobljavanja tijekom praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada uključuje i raspoloživost te korištenje pisanih uputa za rad na siguran način kao i upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada, a koje osigurava poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik.

Praćenje sigurnog načina rada i ocjenu praktične osposobljenosti na mjestu rada provodi i potvrđuje poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika koji je u postupku osposobljavanja.

Neposrednim ovlaštenikom radnika smatra se onaj ovlaštenik poslodavca u čiji djelokrug rada spadaju poslovi za koje se radnik osposobljava.

Postupke praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika provode poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika, koji su prethodno osposobljeni u skladu s odredbama članka 8. Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21.

Zapisnik o provedenom osposobljavanju radnika

O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik u kojemu se navode podaci:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj – OIB radnika, odnosno internacionalni identifikator za stranog radnika, koji se osposobljava

2) opis poslova i aktivnosti koje će radnik obavljati te mjesto rada

3) naziv, sjedište i OIB poslodavca

4) ime, prezime i OIB osoba koje sudjeluju u postupku osposobljavanja i njihove potpise

5) oznaku zapisnika

6) mjesto, razdoblje i način provođenja teorijskog dijela osposobljavanja radnika

7) ocjena poslodavca odnosno neposrednog ovlaštenika poslodavca o sigurnom načinu rada radnika i njegovom postupanju tijekom osposobljavanja

8) mjesto i razdoblje praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika

9) naziv i podaci ovlaštene osobe (za slučaj kada je u osposobljavanju sudjelovao stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe)

Zapisnik sastavlja se na obrascu  ZOS, kojeg je poslodavac obvezan čuvati.

Osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu

Osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu u području zaštite na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Program osposobljavanja poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu naveden je u Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21 (Prilog 1.)

Program usavršavanja poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, obuhvaća obnovu znanja prema programu iz Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21, s posebnim naglaskom na obveze i prava te upoznavanje s promjenama u propisima zaštite na radu u ovisnosti o djelatnosti poslodavca.

Trajanje osposobljavanja i usavršavanja prema programu iz Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21, iznosi najmanje 7 školskih sati.

Stručno usavršavanje provodi se periodički, najmanje jednom u 5 godina.

Navedeno usavršavanje se prijavljuje ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike elektronički putem Registra gdje se upisuju i dokazi o provedbi usavršavanja.

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu obavlja se prema odredbama propisa zaštite na radu koji se odnosi na ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu.

STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Stručnjaci zaštite na radu i koordinatori zaštite na radu obvezni su se stalno stručno usavršavati prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/21

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod poslodavaca i koordinatora zaštite na radu provodi se putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, najmanje jednom u 5 godina te se vodi evidencija o tome u Registru.

Usavršavanje se prijavljuje ministarstvu elektronički, putem Registra.

Dokazi o provedbi usavršavanja upisuju se u Registar.

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu obavlja se prema odredbama propisa zaštite na radu koji se odnosi na ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu.

Ministarstvo može jednom u 5 godina zahtijevati usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenika koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca do uključivo 49 radnika, u vezi primjene pravila, mjera postupaka i aktivnosti zaštite na radu kod poslodavca, a na temelju podataka prikupljenih unutarnjim nadzorom zaštite na radu kod poslodavca, koje stručnjak zaštite na radu i ovlaštenik poslodavca elektroničkim putem dostavljaju ministarstvu.

Stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu te ovlaštenici poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca s do uključivo 49 radnika, mogu se usavršavati u suradnji s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih, javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva, udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja, stručnjacima iz pojedinih područja i sl.

Zapise o usavršavanju obrazovni suradnici dostavljaju ministarstvu najkasnije 8 dana od dana završetka usavršavanja.

Stručnjacima zaštite na radu zaposlenim kod poslodavaca, koordinatorima zaštite na radu, te ovlaštenicima poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca s do uključivo 49 radnika, koji u petogodišnjem razdoblju najmanje jednom godišnje provedu usavršavanje, priznati će se navedeno usavršavanje na temelju dostavljenih zapisa.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.