Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Zakonodavac je propisao da prije početka obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i turizma, poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima, odnosno poduzetnik treba zadovoljiti minimalne tehničke uvjete (MTU).

MTU za ugostiteljske objekte

 Objava na službenoj stranici  Grad Zagreb,  Odjel za gospodarske djelatnosti i rad, dana: 10.01.2020.

Uz zahtjev za utvrđivanje MTU-a za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

  1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),

  2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)

  3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,

  4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

  5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,

  6. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,

  7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija,

  8. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva,

  9. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,

10. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,

11. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara odnosno dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu,

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).

12. Upravna pristojba u iznosu od ______ kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba za ugostiteljstvo

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta (MTU) ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:      

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:      

a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) 140 HRK

b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub   560 HRK

c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet   210 HRK

d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)    140 HRK

Za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.     35 HRK.

Pročitajte više:

OTVORILI STE TVRTKU, OBRT, AGENCIJU, SERVIS.., ŠTO VAM JE POTREBNO DALJE ČINITI ?

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – OBVEZE POSLODAVCA

NADZOR – SUSTAVA ZAŠTITE NA RADU?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.