IZLOŽENOST VIBRACIJAMA NA RADU

Vibracije prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu definiramo kao:

 • vibracije šaka-ruka“- mehaničke vibracije, koje pri prenošenju na šaku i ruku predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje radnika, posebice rizik od nastanka poremećaja krvnih žila, živaca, kostiju, zglobova i mišića;
 • vibracije cijelog tijela“- mehaničke vibracije, koje se pri prenošenju na cijelo tijelo predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost radnika, posebice rizik od razvoja bolesti donjeg dijela kralježnice.

Granične vrijednosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti za vibracije šaka-ruka su sljedeće:

– granična vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 5 m/s²;

– upozoravajuća vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 2,5 m/s².

Granične vrijednosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti za vibracije cijelog tijela su sljedeće:

– granična vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 1,15 m/s²;

– upozoravajuća vrijednost dnevne izloženosti, normirana na referentno razdoblje od osam sati, je 0,5 m/s².

Poslodavac mora ocijeniti i po potrebi osigurati mjerenja razine mehaničkih vibracija, kojima su radnici izloženi. Razina izloženosti mehaničkim vibracijama se može ocijeniti promatranjem specifičnih radnih postupaka uz istovremeno uzimanje u obzir značajnih informacija o mogućem opsegu vibracija, koje su karakteristične za tu vrstu radne opreme, koja se koristi u konkretnim uvjetima te uzimanja u obzir informacija dobivenih od strane proizvođača radne opreme. Takav postupak ocjenjivanja se ne smije izjednačiti s mjerenjima, koja zahtijevaju uporabu posebnih mjernih aparata i odgovarajuće metodologije.

Ocjenjivanje i mjerenje, ovlaštene pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova zaštite na radu obavljaju u odgovarajućim vremenskim intervalima u skladu s posebnim propisima. Podaci dobiveni ocjenjivanjem i/ili mjerenjem razine izloženosti mehaničkim vibracijama se čuvaju u odgovarajućem obliku kako bi se omogućila kasnija usporedba rezultata i konzultacija.

Pri ocjenjivanju rizika poslodavac mora posebnu pozornost posvetiti sljedećem:

 • razini, vrsti i trajanju izloženosti, uključujući bilo kakvu izloženost vibracijama s prekidima ili s ponavljajućim udarima;
 • graničnim vrijednostima izloženosti i upozoravajućim vrijednostima izloženosti;
 • bilo kakvim utjecajima na sigurnost i zdravlje posebno ugroženih skupina radnika;
 • bilo kakvim posrednim utjecajima na sigurnost radnika radi međusobnog djelovanja mehaničkih vibracija i radnog mjesta ili s druge radne opreme;
 • informacijama, koje osiguravaju proizvođači radne opreme u skladu s propisima;
 • postojanju zamjenske opreme, proizvedene za smanjivanje razine izloženosti mehaničkim vibracijama;
 • produženju izloženosti vibracijama cijelog tijela iznad uobičajenih sati rada na poslodavčevu odgovornost;
 • posebnim uvjetima rada, kao što su na primjer niske temperature;
 • odgovarajućim informacijama, dobivenim zdravstvenim nadzorom, uključivo s objavljenim informacijama koliko je to moguće.

Poslodavac mora izraditi procjenu rizika i odrediti mjere u skladu s Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu, Zakona o zaštiti na radu, te Pravilnikom o izradi procjene rizika. Procjenu rizika je potrebno redovito ažurirati, posebice, ukoliko je došlo do značajnih izmjena, zbog kojih bi ocjena mogla zastarjeti, ili ukoliko rezultati zdravstvenoga nadzora pokažu, da je to potrebno.

Mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika

Poslodavac mora poštujući tehnički napredak i moguće mjere za sprečavanje rizika na samom izvoru te poštujući temeljna načela sigurnosti i zdravlja na radu, utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu uređujući područje zaštite na radu osigurati, da se rizici od izloženosti mehaničkim vibracijama, otklanjaju na samom izvoru ili smanjuju na najnižu moguću razinu.

Na temelju procjene, poslodavac mora odmah, nakon što su prekoračene upozoravajuće vrijednosti izloženosti, izraditi i provesti program tehničkih ili organizacijskih mjera za smanjenje izloženosti mehaničkim vibracijama i s tim povezanim rizicima na najnižu moguću razinu.

Poslodavac mora osigurati, da ni u kojem slučaju izloženost radnika ne prelazi granične vrijednosti izloženosti. Ukoliko je usprkos poduzetih mjera koje je poslodavac proveo, prekoračena granična vrijednost izloženosti vibracijama, poslodavac mora odmah provesti mjere za smanjenje izloženosti ispod granične vrijednosti izloženosti. Mora utvrditi razloge za prekoračenje granične vrijednosti izloženosti vibracijama i na odgovarajući način prilagoditi zaštitne mjere, kako bi spriječio ponovno prekoračenje.

Pročitajte druge zanimljivosti:

BUKA NA RADU

POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA – OBVEZE POSLODAVACA

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.