Ispitivanje električne instalacije

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije NN 5/2010 u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Vremenski period

Ispitivanje električne instalacije u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,

petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,

četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Način obavljanja pregleda

Ispitivanje električne instalacije električne instalacije uključuje:

  • pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,
  • mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Održavanje električne instalacije:

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova električne instalacije kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

Pročitajte više:

GROMOBRAN – ZAŠTITA OD MUNJE

ISPITIVANJE TIPKALA ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.