Hidrantska mreža – atest – ispitivanje

Općeniti pojam hidrantske mreže za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Podjela hidrantske mreže

unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom,

Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara štititi:

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima,

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara,

– građevine za koje je to zahtijevano prostornim planom,

– građevine koje svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara,

– objekti čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup,

– mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama,

– garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m2,

– građevine i prostori namijenjeni trgovini čija je površina veća od 100 m2,

– podzemne etaže površine veće od 100 m2,

– mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine.

vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom,

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara štititi:

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima,

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara,

– građevine i prostori za koje je to zahtijevano prostornim planom,

– naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav,

– građevine i prostori koji svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara, izuzev prostora sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje će se moguća obveza izgradnje hidrantske mreže utvrditi u procjeni ugroženosti od požara.

U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa.

Kod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije doći do propuštanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.

Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

Iznimno, procjenom ugroženosti od požara predviđeno da vanjska hidrantska mreža služi za neposredno gašenje požara, potrebni tlak se određuje proračunom ovisno o visini objekta i drugim uvjetima, ali također ne smije biti manji od 0,25 MPa pri propisanom protoku vode.

Za zaštitu građevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanje protočnu količinu vode određene Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanje protočnu količinu vode od 600 l/min.

Iznimno zbog opasnosti od smrzavanja, posebnosti tehnološkog procesa ili građevine, hidrantska mreža za gašenje požara ili njezini pojedini dijelovi mogu po odobrenju tijela nadležnog za zaštitu od požara biti izgrađeni kao suha hidrantska mreža.

suha hidrantska mreža je hidrantska mreža za gašenje požara koja je suha do daljinski upravljanog zapornog ventila, od kojeg je stalno ispunjena vodom pod tlakom,

Hidrantska mreža za gašenje požara u pravilu mora biti izgrađena kao mokra hidrantska mreža.

mokra hidrantska mreža je hidrantska mreža za gašenje požara koja je stalno ispunjena vodom pod tlakom do zapornog ventila na svakom hidrantu.

Ispitivanje hidrantske mreže

Tehničke značajke svih inačica hidrantske mreže propisane su Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, moraju se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. Ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje vrši se provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine ili nakon svake izvršene rekonstrukcije sustava.

Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja u propisanim vremenskim razmacima. Zakon o zaštiti od požara propisao je da se ispravnost hidrantskih instalacije provjerava najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe.  Poslije svakog ispitivanja sačinjava se Zapisnik o izvršenom ispitivanju.

Obratite nam se s povjerenjem, pomoći će mo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.