GROMOBRAN – ZAŠTITA OD MUNJE

Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobran), NN 87/08.  i NN 33/10. u okviru ispunjavanja  bitnih zahtjeva za građevinu propisuju se:

 • tehnička  svojstva  sustava  za  zaštitu  od  djelovanja  munje  na  građevinama,  (u daljnjem tekstu: sustav),
  • zahtjevi za projektiranje,
  • zahtjevi za izvođenje radova,
  • zahtjevi za uporabljivost,
  • zahtjevi za održavanje i
  • drugi zahtjevi za sustav,
  • te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u sustav.

IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Građenje građevina (čiji je gromobran sastavni dio) mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja.

Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na sustav i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav te odredaba ovoga Propisa.

ODRŽAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE (GROMOBRANA)

Održavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Održavanje sustava koji je izveden ili se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je sustav izveden.

Održavanje sustava podrazumijeva:

 • redovite preglede sustava (gromobrana), u vremenskim razmacima / jedna, tri ili pet godina /  i na način određen projektom građevine u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
  • izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
  • izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine.

Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za sustav.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

 • izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava,
 • zapisnicima o radovima održavanja.

Nudimo kompletnu uslugu popravka i atestiranja sa izdavanjem propisane uporabne dokumentacije.

Pročitajte druge zanimljivosti uz temu “Gromobran – zaštita od munje”:

ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

ISPITIVANJE RADNE OPREME, KOJE I ZAŠTO?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.